cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hi

Sinoferio
New Community Member

Hi

Good day I would like to ask kasi nag send ako nang money s friends ko tapos Yong nangyari naka float pa Yong money sa kanya kasi inactive kasi ang account nay.